کمتر سخن می گویم اما هنوز هستم...

اینکه این روزها کمتر مجالی برای نوشتن می یابم را شما به فال نیک بگیرید؛ هر چند که خود چنین احساسی ندارم!

سخت است در زیر خروارها فشار و بی نظمی دفن باشی و نتوان فریادی برآورد!

دیر زمانی است دل خود را با هر بهانه ای صابون می زنم که صبور باش شاید این رهگذران بیدار شوند! اما صبر ایوب ندارم و عمر نوح نیز همچنین!

بگذریم! حال من خوب نیست اما شاید مجبور باشم بگویم حال من خوب است!!!

 

/ 0 نظر / 30 بازدید