خوزستان آب مازاد دارد!

خوزستان آب مازاد دارد!

آری جناب آقای کلانتری، اگر تشنگی مردم خوزستان در شهرها و روستاهای مختلف را در نظر نگیری، اگر جیره بندی آب در شهرهای مختلف خوزستان را در نظر نگیری، اگر آب های آلوده ای که مردم می نوشند را در نظر نگیری، اگر زمین های کشاورزی بی آب را در نظر نگیری، اگر خشکی دشت خوزستان و تالاب های بی آبش را در نظر نگیری، اگر مرگ تدریجی رودهای خوزستان را در نظر نگیری، اگر بحران گرد و غبار ناشی از بی آبی را در نظر نگیری و اگر هزار مورد دیگر و بحران های امنیتی و اجتماعی ناشی از بی آبی را در نظر نگیری، در این صورت خوزستان آب مازاد دارد و تو راست می گویی!

/ 0 نظر / 67 بازدید