صحنه هایی که برای خیلی ها عادی شده اند

این صحنه ها برای خیلی ها عادی شده اند تا مسئولین این شهر نیز در هیاهوی روزمرگی ها به خواب زمستانی روند!!!!!

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مرتضی

نبینم که ایذه صدایش بگیرد/ سدی برسرراه یارش نشیند/ اگرنخبه ای چوامیرسربرآورد/ بخواهدکه سامانی شهرش پذیرد/اگر حاکمی ریگ کفشش درآید/زفرهنگ آباداو جان بگیرد/زتیغ هوادار این شهرامان نیست/نذاریم دمی خواب آسوده بیند درود بر فرزند نخبه زاگرس،کر رشید بختیاری که علی رغم مشکلات خود مشکلات شهرش را نیز پیگیر است؛درود برتو