گوش کن خدای من...

لحظه ای بایست
من بازیچه نیستم!
من فردای کودکان غریبم
گوش کن خدای من...
من به دنبال گذشته نیستم
اندکی دورتر کودکی چشم انتظار است
بگذار شادی دلم خنده ی او باشد
کمک کن تا به گذشته برنگردم
من امید آن کودک هستم...

/ 1 نظر / 22 بازدید